"ความรู้ทั่วไป ความรู้รอบตัว"

   ความรู้รอบตัวหน้าแรก 


       

เพลง ก เอ๋ย ก.ไก่ - ABC-  นับเลข


 

 

 

 

 

 

 

 


เนื้อเพลง : ก.ไก่ ฮ.นกฮูก


ก.ไก่ ข.ไข่ ฃ.ขวด
ค.ควาย ฅ.คน ฆ.ระฆัง
ง.งู จ.จาน
ฉ.ฉิ่ง ช.ช้าง
ซ.โซ่ ฌ.เฌอ
ญ.หญิง ฎ.ชฎา
ฏ.ปฏัก ฐ.ฐาน ฑ.มณโฑ
ฒ.ผู้เฒ่า ณ.เณร ด.เด็ก
ต.เต่า ถ.ถุง ท.ทหาร ธ.ธง
น.หนู บ.ใบไม้
ป.ปลา ผ.ผึ้ง ฝ.ฝา
พ.พาน ฟ.ฟัน ภ.สำเภา
ม.ม้า ย.ยักษ์ ร.เรือ ล.ลิง
ว.แหวน ศ.ศาลา ษ.ฤาษี
ส.เสือ ห.หีบ ฬ.จุฬา
อ.อ่างและ ฮ.นกฮูกตาโต

 

หมอดู แม่นๆ