**
  

 

หลักของธรรมและศาสนาอันน่ารู้

 

 

      

พุทธประวัติ

พระไตรปิฎก

บทความธรรมะ

วิธีลดกรรม

เกิดมาทำไม       

   

อจ.ชยสาโร-สอนสมาธิ 

หลวงตามหาบัวสอนกรรมฐาน

คนระลึกชาติได้

   กรรมฐาน:หลวงพ่อจรัญ

คาถาศักิด์สิทธิ์     

   

พ่อแม่ก็แก่เฒ่า

ฝึกสมาธิหน้าคอมฯ

ฝึกสมาธิ ภาวนา 

   ฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน อานาปานสติ-โสดาบัน
           

   

วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

        ครูบัวไข ระลึกชาติได้ 

ตายแล้วฟื้น เล่าเรื่องนรก

ทัวร์นรกกับ..พระมาลัย 

วิธีแก้เคราะห์      

  

หมู่ข้านระลึกชาติได้

น้องจ่อย ทัวร์นรก!

ลามะหนุ่มแห่งเนปาล

สนธนาธรรมชมแล้วยิ้ม

ท่านว.วชิรสอนธรรม     

   พุทโธ

                           คือ.....
                     ผู้รู้
                        รู้อะไรล่ะ                               ก็รู้สิ่งที่ควรรู้คือ
                                            รู้จักตนเอง                             รู้จักโลก
                                            นั่นคือรู้จักธรรม                       คือรู้จักอริยสัจ ๔ 
                                            คือรู้จักทุกข์                            รู้จักสมุททัย
                                            รู้จักนิโรธ                               รู้จักมรรค 
                    ผู้ตื่น ตื่นจากอะไรเล่า ก็ตื่นจากความหลับ                                                                  
                                            ความโง่งมงาย    ความหลอกลวงที่โลกครอบงำ
                    ผู้เบิกบาน          ก็คือ   ไม่หดหู่  เหี่ยวแห้ง  ท้อแท้
                                            แต่สดใส   ชื่นบาน    และเข้มแข็ง
 

                      ทำดีได้ดี - ทำชั่วได้ชั่ว  

เมื่อตายแล้ว ผลของกรรมจะปรากฎดังนี้

ผู้มีความโลภ ,โกรธ,หลง 

จะเกิดเป็น

เปรตและสัตว์เดรัจฉาน
ผู้มีศีล ๕ 

"

มนุษย์ 
ผู้มีหิริโอตตัปปะ

"

เทวดา
ผู้มีฌาณ

"

พรหม
ผู้ไม่มีกิเลส

"

อรหันต์
(เข้าสู่นิพพาน)
                                                                                

               
 "ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง        คงแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้

    คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่น            ตามแต่บาปบุญแล ก่อเกื้อรักษา

     ชีวิตเรา จะเอาอะไรแน่                  ย่อมแปรผัน เปลี่ยนจิตและนิสัย

       ชั่วอาจดี มีอาจจนวนเวียนไป          เอาอะไร ได้แน่แก่ตัวตน          

   บุญกุศล เร่งสร้างกันได้               วาสนา เร่งสร้างกันไม่ได้      

เราทำความถูกต้อง ดีที่สุดแล้วหรือยัง

     มีธรรมะวันละนิด ชีวิตจะเป็นสุข"      
                        ......................................           


 

 

           "สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ"       

      การให้ธรรมะเป็นทาน   ชนะการให้ทั้งปวง 
 ..................................................

 "ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผล     บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล

ถึงมารดาบิดาและอาจารย์      ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย     มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

        ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ     ขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เทอญ"

   อ.รวีโรจน์ วงศ์เสาร์  29 ธ.ค 2551: 09.59 น.


                           

    


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ


หมอดูแม่นๆ